فهرست بستن

منشور المپيك، بكارگيري ورزش به عنوان يك ابزار سياسي را محكوم مي‌كند

بسياري از دولتها و حكومتها در دو دهه گذشته از ورزش بعنوان ابزار سياسي استفاده كرده‌اند يعني به عبارت ديگر عمدتا بين آنها رقابتهايي در اين زمينه وجود داشته است اما واقعيت اين است كه روح حاكم بر ورزش سياست را نمي‌پذيرد.

سيد امير حسيني معاون فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني در گفت وگو با خبرنگار ورزشي ايسنا ضمن بيان مطلب فوق افزود: ورزش به‌عنوان يك پديده‌ي اجتماعي مورد توجه مردم و اقشار مختلف است و در مدارس و دانشگاهها نيز نقش تربيتي آن داراي اهميت است همچنين با توجه به موفقيتها و پيروزيها، در وفاق اجتماعي و همبستگي جامعه موثر مي‌باشد.

وي در ادامه گفت: لزوم جذب سياستمداران و افراد منتفذ در سطح دنيا براي پيشرفت ورزش داراي وجوه خاصي است از جمله اين كه هنگاميكه محدوديت منابع براي كمك به ورزش وجود دارد مديران خلاق، متبكر و متنفذ منابع مختلف را در جهت جذب ورزش بسيج مي‌نمايند و نكته‌ي ديگر آنكه به لحاظ محبوبيت ورزش، از آن در جهت سود‌آوري و تبليغات استفاده مي‌كنند.در كشور ما نيز چنين وضعيتي وجود دارد اما روح اساسي ورزش فتوت جوانمردي و راستي است .روح پاك ورزش عاملي براي سلامتي، تندرستي و ارتقا سطح فرهنگ جامعه مي‌باشد، و اگر بعضا افراد از آن در جهت‌هاي سياسي استفاده نمايند با منشور المپيك در تضاد قرار مي‌گيرند و در اين عرصه سودي كسب نخواهند كرد.

حسيني تصريح كرد: چنين روشي در برخي كشورها طبيعي است. مثلا در در برخي از باشگاهها صاحبان متنفذ در قدرت از نفوذ خود در جهت پيشرفت ورزش استفاده كرده‌اند.در كشور ما نيز بسياري از نمايندگان مجلس با توجه به محدوديتهاي اعتباري ورزش جذب مديريتهاي ورزشي گرديده‌اند تا با حمايت از ورزش ضرورت پيشرفت آن را فراهم نمايند كه البته در برخي از رشته‌ها عملكردهايشان موفقيت‌آميز بوده اما بايد اشاره كرد چون بدنبال منابع نامشخصي رفته‌اند بعد از مدتي دچار افت گشته و پويايي اوليه را از دست داده‌اند گرچه در يك مقطع حضور آنها موثر و پرانگيزه بوده و بدنبال تامين منابع براي ورزش بوده‌‌‌‌‌ است.

معاون فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني در پايان افزود: امروزه در دنياي مديريت، بحث كيفيت آن مطرح است. در كشورهاي پيشرفته مديريتهاي مشاركتي در ابتدا با آموزش مديران آغاز شده كه نتايج بسيار موفقي در اجراي وظايف آنها به همراه داشته است.در كشور ما براي ارتقا سطح مديريت بايستي آموزشهايي در سطح دانشگاهها براي رشته‌هاي تربيت بدني صورت بگيرد تا در بخشهاي مختلف با توجه به نيازها بتوانيم آن را تخصصي‌تر نماييم.

مطالب مرتبط