فهرست بستن

برچسب: نظام استعدادیابی در ورزش

نظام ملی استعدادیابی در ورزش

آذرماه 1381: بررسی ركوردها و نتایج قهرمانان برتر و نخبه جهان مبین آن است كه اكثریت ركوردها مربوط به آن دسته نظام های ورزشی است كه دارای برنامه ای جامع، علمی و نظام مند برای تربیت ورزشكاران نخبه و سطح بالا هستند.