فهرست بستن

سید امیر حسینی: تصویب طرح حق پخش مسابقه ها به ورزش كمك می كند

روزنامه ایران: شماره ۱۸۱۷ – سال هفتم – شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۰ Sat, Jun 2, 2001

سید امیر حسینی معاون فرهنگی و آموزشی سازمان تربیت بدنی، تصویب طرح به رسمیت شناختن حق پخش مسابقه های ورزشی از سوی صدا و سیما را باعث رشد و ارتقای سطح كیفی ورزش می داند. وی در این زمینه ادامه می دهد:
از نظر كارشناسی به رسمیت شناختن چنین حقی موجب تقویت بیشتر ورزش می شود، بخصوص این كه در حال حاضر ورزش از جهت اعتبارات جدی با مشكلات عمده یی روبرو است. معاون فرهنگی و آموزشی سازمان تربیت بدنی اضافه كرد: تصویب این طرح موجب اشتغال بیشتر و ایجاد شركتهای تخصصی جهت ارایه خدمات مناسبتر به ورزش و تلویزیون می شود و همین طور باعث می شود به رشته های ورزشی بجز فوتبال نیز توجه بیشتری شود و در آینده سایر رشته های ورزشی كه امروز در سایه ورزش فوتبال قرار دارند، مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

مطالب مرتبط