فهرست بستن

دومين جشنواره فيلمهاي ورزشي در جذب هنرمندان موفق بوده / هنرمندان برای ساخت فيلمهای ورزشی نياز به حمايت دارند

سيد اميرحسيني گفت: به نظر مي‌رسد كه دومين جشنواره‌ي فيلمهاي ورزشي در ايجاد انگيزه در بين هنرمندان موفق بوده است.

رييس آكادمي ملي المپيك و دبيركل دومين جشنواره‌ي فيلمهاي ورزشي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، ادامه داد: اين جشنواره نسبت به سال قبل از لحاظ كمي و كيفي بهتر برگزار شد ولي داراي نواقصي بوده كه بايد مرتفع گردد.

وي تصريح كرد: گروه برگزاري پس از يك دوره استراحت كوتاه، جلسه‌اي را براي ارزيابي كمي و كيفي جشنواره خواهد داشت.

اميرحسيني ضمن اشاره به شركت گسترده‌ي هنرمندان در دومين جشنواره فيلمهاي ورزشي خاطر نشان كرد: حضور هنرمندان در اين دوره خوب بود، هنرمندان نياز به انگيزه و حمايت بيشتري دارند تا در زمينه‌ي ورزش كار كرده و آثار خوبي ارايه دهند.

رييس آكادمي ملي المپيك در خصوص اهداف جشنواره فيلمهاي ورزشي گفت: توسعه و ترويج ورزش از طريق رسانه و جذب هرچه بيشتر مخاطبين به سوي ورزش، ارتقاي سطح فرهنگي و ايجاد رقابت در سطح بين‌المللي در زمينه ورزش و توسعه كيفيتهاي تصويري تلويزيوني و سينمايي مهمترين اهداف جشنواره دوم بود.

مطالب مرتبط