فهرست بستن

نقش مربی

سید امیر حسینی

بهمن 1382
Seyedamir.hosseini@gmai.com
www.sportculture.ir

از خواجه عبدالله انصاری :
آن ارزی که می ورزی


توحید آن نیست که اورا بر سرزبان داری
توحید آن است که اورا درمیان جان داری


اگر برهوا پری مگسی باشی
اگربرروی آب روی خسی باشی
دلی به دست ار تا کسی باشی


پنج چیز نشان سختی است:
بی شکری دروقت نعمت
بی صبری دروقت محنت
بی رضایی دروقت قسمت
کاهلی در وقت خدمت
بی حرمتی در وقت صحبت


جوانمرد چون دریاست وبخیل چون جوی
پس در از دریا جوی نه از جوی

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • سه ویژگی مربیان موفق دانش ورزشی ,انگیزه برای موفقیت وتوانایی انتقال فکر
 • چگونه می توانیم در حساب عاطفی خود سپرده گذاری نماییم ؟
 • المپیزم وتعلیم وتربیت ,معنا ومفهوم تربیت جیست ؟
 • انسان همواره در سایه اعمال صالح ,مدارج علم وایمان را طی می کند
 • دراین راه انسان با چه موضوع هایی روبروست ؟:
 • 1هدف تعلیم وتربیت اسلامی ؟موضوع تربیت چیست؟ابعاد تربیت چیست؟
 • امام خمینی (ره) وتربیت ورزشی
 • حکیم ابولقاسم فردوسی وتربیت ورزشی
 • مدرسه المپک توصیف المپیزم براساس منشورالمپیك ودیدگاهای کوبرتن
 • اصول بنیادی منشور المپیك
 • مسئولیت های مربیان پایه چیست؟
 • بازی منصفانه، فلسفه مربیگری است
 • راهبرد هایی برای پیشبرد بازی های منصفانه
 • مفاهیم كلی ومفاهیم خاص سخنان منفی و مثبت باخود
 • تصورذهنی فرد ازخودش سنگ بنای رفتاز اوست
 • علل شركت ورزشكاران در ورزش
 • .موفقیت , همبستگی , لذت بردن, استقلال
 • موثرترین راهها جهت انگیزش بازیكنان از نظر مورگان موتن
 • تفاوتهای فردی را تشخیص دهید
 • پرسشنامه مربوط به ترك برنامه های ورزشی
 • مربیان با چه چالش هایی روبرو هستند ؟ چار چوب پیروزی چیست ؟
 • ویژگی مربیان شاخص و سطح بالا ازنظرورزشکاران کدام است ؟
 • توسعه و بسط فلسفه مربیگری از نظر مورگان ووتن
 • تكنیك ساندویچ به عنوان ارتباط موثر «‌تعریف ، انتقاد، تعریف »
 • اهم تصمیماتی كه باید قبل از فصل اتخاذ كنید
 • اصول ارزشی , اخلاقی و سوگند نامه مربیگری


مقدمه

بسم الله رحمن الرحیم
مربی گری نقش انبیاست ,رسالت انبیا راهنمایی انسان ها در همه ابعاد زندگی است و هدایت آنها از تاریکی های جهل به سوی نورو علم وایمان است تا انسان ها ضمن رشد وتکامل فردی , افرادی صالح برای جامعه باشند.
مربیگری مانند هر حرفه دیگری فراز ونشیب دارد اگر شما آمادگی داشته باشید فراز وموفقیت های آن می تواند بیشتر باشد احتمال موفقیت برای آن دسته از مربیانی که مهارت هارا به نحو موثری پرورش می دهند واشتیاق وعواطف ورزشکاران را پرورش می دهند بیش ازافرادی است که از عهده این کار بر نمی آیند


مریبان موفق علاوه بر استادی در فنون ومهارت ها می دانند چگونه مهارت هارا آموزش دهند مربیان موفق به ورزشکاران کمک می کنند تا از تسلط یافتن بر مهارت های تازه رقابت با دیگران وداشتن احساس خوب نسبت به خود لذت ببرند.
مربیان موفق علاوه بر آموزش مهارتهای ورزشی مهارتهایی که برای زندگی در جامعه لازم است را به ورزشکاران می آموزند. موفقیت درمربی گری یک مبارزه است ونیاز به کارو تلاش و مساعی بسیاروزمان برای آموختن وکسب تجربه دارد.
باید توجه داشت , مهارت های مربی گری یک شبه آموخته و بدست نمی آید برای موفقیت تنها داشتن حسن نیت کافی نیست بلکه به دانشی که مهارت های مربی گری را توسعه دهد نیاز است مربیان موفق کسانی هستند که می توانند:
1- مهارت های تازه را بیاموزند
2-به اندازه کافی انعطاف پذیرند تا در صورت لزوم روش های قدیمی را تغیر دهند
3- انتقادات سازنده رامی پذیرند ونقادانه کار خودراارزیابی می کنند
4– می توانند روش های درست ومناسب را تشخیص دهند و جایگزین روش های نامناسب نمایند

ویژگی های مربیان موفق چیست ؟

سه ویژگی مربیان موفق, دانش ورزشی ,انگیزه برای موفقیت وتوانایی انتقال فکر است

دانش مربیگری

فقدان دانش در آموزش مهارتها خطر صدمه وناامیدی را درپی دارد هرچه مربیان دانش بیشتری درآموزش مهارتها پایه رشته ورزشی خود را دارا باشند ودر باره فنون مربیگری و تربیت صحیح وآموزش بدانند, مربی وورزشکاران از کار لذت بیشتری خواهند برد

انگیزه مربیگری
مربیان برای موفق شدن به انگیزه نیاز دارند ونوجوانان به زمان. اگر مربی تمام فنون ومهارتهاودانش هارابرای آموزش بداند ولی فاقد انگیزه برای استفاده از آنها باشد مربی موفقی نحواهد بود
گاهی مربیان انگیزه دارند اما وقت ندارند یعنی انگیزه برای وقت گذاری وبهتر شدن را ندارند

انتقال فکر

انتقال فکر ,یکدلی و توانایی درک فوری افکار وعواطف واحساسات ورزشکاران ونحوه انتقال افکار واحساسات به آنهاست
مربیانی که دارای قدرت انتقال فکر واحساسات هستند:
احساس شادمانی ,ناامیدی,بی قراری ,خشم رادر ورزشکاران درک می کنند
به سخنان ورزشکاران گوش می دهند ودرک خودرا از آنچه می شنوند بیان می کنند
از تحقیر ورزشکاران خودداری می کنند وبه ندرت ورزشکاران را تنبیه می کنند وبه شخصیت آنها خدشه وارد می کنند
مربیانی که دارای قدرت انتقال فکر واحساسات هستند آمادگی بیشتری برای حفظ احترام ورزشکاران را دارند وبه نوبه خود از جانب ورزشکاران از احترام بیشتری برخوردار می شوند

ارتباط

ارتباط تنها ارسال پیام نمی باشد بلکه دریافت پیام نیز از عناصر اصلی ارتباط است
موفقیت مربیان تا حدی زیاد به توانایی مربیان به برقراری ارتباط بستگی دارد
اغلب مربیان در ارسال پیام موفق هستند ومهار ت دارند امادردریافت پیام ضعیف هستند
برای موفقیت در مربی گری ومدیریت نیاز به داشتن مهارت های بالای شنیداری است تا نه فقط بشنویم بلکه محتوای پیام را درک کنیم
ارتباط از دو بخش محتوی واحساس تشکیل شده است احساس حسی است که ما نسبت به محتوی پیام داریم لازم است توجه داشته باشیم که بیش از 70 درصد از ارتباط ها غیر کلامی است

سرمایه عاطفی
چگونه می توانیم در حساب عاطفی خود سپرده گذاری نماییم ؟
ازطریق ادب,نزاکت,تواضع ,فروتنی ,مهربانی ,توجه ,صداقت وراستی,احساس تعهد خوش قولی,
: مثال
1- مهربانی های کوچک وساده مانند :
,تشکر وقدردانی
احوال پرسی
تحسین
نزاکت وادب
2-صداقت وراستی, وفاکردن به عهد وپیمان وبر سرقول خود ایستادن
3- نبوداختلاف در گفتار وعمل
,به همه می گوییم خلاقیت می خواهیم اما به همرنگی پاداش می دهیم
4-وفاداری وجلوگیری از غیبت دیگران
,نکته خوبی را درمیان گذاشتی بیا برویم این موضوع را در حضور خودش مطرح کنیم .آنگاه دیگران نیز خواهند فهمید در مورد آنها نیز همین طور رفتار خواهد شد

المپیزم وتعلیم و تربیت

معنا ومفهوم تربیت جیست ؟
تربیت در لغت به معنی نشو ونما دادن ,زیادکردن بر کشیدن ومرغوب یا قیمتی ساختن است تربیت ازحد افراط وتفریط بیرون آوردن وبه حد اعتدال سوق دادن است (المنجد ماده ربو)
انسان همواره در سایه اعمال صالح ,مدارج علم وایمان را طی می کند وخودرا به خداوند
نزدیک می سازد دراین راه انسان با سه موضوع روبروست :
1-انسان با استعداد ها وامکاناتش
2-جامعه بشری وتاریخ
3-عالم طبیعت
هدف تعلیم وتربیت اسلامی چیست ؟

هدف تعلیم وتربیت اسلامی ,تربیت مردمی است صالح ,مومن ومتقی ومسئول در رابطه با خالق
مومن ومتعهد دررابطه با جامعه ومتفکر,خلاق ,مولد ودوستدار طبیعت در رابطه با عالم طبیعت است

موضوع تربیت چیست؟

موضوع تربیت نفس انسا نی است که به طور ارادی رفتاروعملکردی زیبا وپسندیده یا قبیح ومذموم ازاوصادرمی شود
خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری نوشته است,:
هرموجودی راازموجودات دیگرخاصیتی است وکمال هر چیزی درتمامی صدورخاصیت اوست ازو ,ونقصان اودرقصوران
ونفس وماسوایها فالهمها فجورهاوتقواها,قدخاب من دسیها….
آیات 7تا10 سوره شمس
آیات فوق به خوبی نشان می دهد :
نفس انسان تربیت پذیر است ورستگاری در گروتلاش های فردی وجمعی تربیتی است
ابعاد تربیت چیست؟
در تربیت اسلامی رشد متوازن وهماهنگ همه ابعاد وجودی انسان مورد توجه و تاکید واقع شده است. ابعاد تربیت شامل حیطه های زیر است :
جسمانی
,عقلی
عاطفی
اجتماعی
معنوی
امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دیدار با ورزشکاران در این خصوص بیان داشتند :
لازم است همه ابعاد وجودی تان را تحت تربیت ورزشی قرار دهید
دراین سخن امام به موضوع مهم تربیت ورزشی آموزش و تربیت از طریق فعالیت های تربیت بدنی و ورزش را مورد تاکید قرار داده اند
حکیم ابولقاسم فردوسی نیزاین موضوع را مورد توجه قرارداده است :
که جانت شگفت است وتن هم شگفت نخست از خود اندازه باید گرفت
****
زنیرو بود مرد را راستی زسستی کژی زاید وکاستی
****
زخشنودی ایزد اندیشه کن جو انمردی وراستی پیشه کن
بنابر این تربیت ورزشی نه تنها به عنوان یک فعالیت بلکه به عنوان یک ابزار آموزشی یگانه و همانندساختاری برای ایجاد توانایی مشارکت توسعه یافته وباویژگی های شخصیتی مطلوب فردی در زندگی اجتماعی اهمیت می یابد

مدرسه المپیک
كوبرتن به عنوان یك متخصص حرفه ای در آموزش و پرورش همواره ورزش را ابزاری باارزش و یگانه در امر آموزش و پرورش جوانان می دانست . وی گفته است :
“ورزش یك فعالیت لوكس یا فعالیتی برای وقت گذرانی و حتی تنهایك رقابت عضلانی برای كار فكری نیست . برعكس ورزش برای هرفرد وسیله ای برای رشد درونی است كه به شكل فعالیت جسمانی نمود پیدا می كند .
ورزش میراثی همگانی است و نبود آنرا هرگز نمی توان جبران كرد .”
کوبرتن مقارن پایان قرن نوزدهم دریافت ورزش و فعالیت های بدنی درمنظر فرهنگ عموم به عنوان یک اصل ازرشد و ترقی عمده ای بر خوردار شده و جهانی شدن مستلزم ابزاری برای تماس وارتباباطات در طول فرهنگ های متفاوت است وی بیان داشته است :بیایید بازیهای ا لمپیک را زنده کنیم تادوستی ها زنده کرده باشیم بیایید بجای صدور کالاهایمان صلح ودوستی را صادر کنیم
بگذاریم ورزشکارهایمان از مرزها عبور کنند ودادوستد آزادانه ای از مهارت های ورزشی به وجود اورند المپیزم به عنوان یک فلسفه اجتماعی تاکید بر نقش ورزش در دنیای توسعه یافته تفاهم بین المللی ,همزیستی صلح آمیز و آموزش های معنوی و اجتماعی دارد دو کوبرتن محصولی را در پایان قرن نوزدهم لیبرالیزم خلق کردکه ,تاکید بر برابری شایسگی,عدالت , احترام به دیگران,عقلانیت وتفاهم ,استقلال وعالی بو دن است این ارزش هایی است که با حدود 3000 سال تاریخ المپیک بسط یافته است
کوبرتن در سال 1927 در پیامی اشاره داشته است ا لمپیزم می تواند مدرسه دلیری، شجاعت، جوانمردی (chivalry) وخلوص، عفت، پاکدامنی (purity) واستقامت وانرژی باشد (دکتر فیلارتوس رییس آکادمی بین المللی المپیک)


در توصیف المپیزم براساس منشورالمپیك ودیدگاهای کوبرتن، موارد زیر شناسایی و تشخیص داده شده است:
شكیبایی وتحمل Tolerance همبستگی Solidarity
احترام قائل شدن برای دیگرانRespect for others
بازی منصفانه Fair play
برابری Equality )
عدم تبعیضNon-discrimination
شركت درمسابقات Taking part
دوستی Friendship
رشدمنش وویژگیهای رفتاری Character development
کوبرتن در تعریف دیگری از المپیزم می گوید :
المپیزم ,آیین همت ,نفرت از ترس ,عشق به میهن ,سخاوت ,روحیه فتوت ,جوانمردی وارتباط تنگاتنگ با هنر وادب است

اصول بنیادی منشور المپیك

1- المپیزم جدید، در ژوئن 1894، هم زمان با كنگره بین المللی ورزش در پاریس، توسط پیردوكوبرتن مطرح و به تصویب رسید. كمیته بین المللی المپیك، در 23 ژوئن 1894، تاسیس گردید و دوازدهمین كنگره آن موسوم به “كنگره وحدت” در آگوست 1994 در پاریس برگزار شد.
2-منشور المپبک (1995) به شکلی روشن رابطه میان فلسفه المپیک وفرهنگ و آموزش را بیان داشته است :اصول اساسی 2 ص (7) می گوید:


Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy found in effort, the educational value of good example and respect for universal fundamental ethical principles.


“المپیک فلسفه ای اززندگی استکه صفات جسمانی,ارادی وفکری را در هم آمیخته وتعالی می بخشد .ا لمپیزم با درآمیختن ورزش از یک سو وفرهنک و آمورش ازسوی دیگر,روشی رادر زندگی شکل می دهد که بر پایه لذت بردن ازتلاش,ارزش های آموزشی واحترام به اصول اخلاقی جهانی استوار است.”
.
3-هدف المپیزم این است كه ورزش را همه جا، در خدمت رشد و توسعه هماهنگ انسان قرار دهد و جامعه ای در صلح و آرامش با حفظ كرامت انسانی بنا كند. بنابراین، جنبش المپیك خود به تنهایی یا با همكاری سایر سازمان ها، در چهارچوب امكاناتی كه در اختیار دارد، در فعالیت هایی كه در راستای ارتقا و تحقق صلح در جوامع است، شركت می كند.

4–هدف جنبش المپیك، ساختن دنیایی بهتر و مشحون از صلح و آرامش است. این امر از طریق آموزش ورزشی جوانان، فارغ از هرگونه تبعیض، در پرتو روح المپیك كه خود مستلزم وجود تفاهم متقابل، دوستی، همبستگی و بازی جوانمردانه است، میسر و ممكن خواهد بود
5-. ورزش كردن حق انسان هاست. افراد آدمی، اعم از مرد و زن، باید امكان پرداختن به ورزش را مطابق با نیازهای خود داشته باشند.
این ارزشهایی است که هر ملتی می تواند خودش را به طور صمیمانه با حفظ فرهنگ بومی, وارزش های تاریخی و سنت های متعالی خود متعهد نمای

6-جنبش المپیك، تحت هدایت كمیته بین المللی المپیك، از المپیزم جدید نشات گرفته است.
7-جنبش المپیك تحت مرجعیت عالی كمیته بین المللی المپیك، سازمان ها، ورزشكاران و سایر اشخاصی را كه از اصول منشور المپیك پیروی كنند، در برمی گیرد. جنبش المپیك، سازمان هایی را متعلق به خود می داند كه كمیته بین المللی المپیك به رسمیت شناخته باشد. تشكیلات و مدیریت های ورزشی باید توسط سازمان های مستقل ورزشی اداره شوند.

8-فعالیت جنبش المپیك كه با نماد پنج حلقه مشخص شده، جهانی و دائمی است. پنج حلقه، پنج قاره كره زمین را نشان می دهد. نقطه اوج این فعالیت، جمع كردن ورزشكاران جهان در یك جشنواره بزرگ بین المللی، موسوم به بازی های المپیك است.
9-منشور المپیك حاوی اصول زیربنایی المپیك، قوانین و آیین نامه هایی است كه توسط كمیته بین المللی المپیك به تصویب رسیده است. مقررات مندرج در این منشور ناظر بر تشكیلات و فعالیت های جنبش المپیك است و شرایط برگزاری بازی های المپیك را تعیین می كند./ فارسی

مسئولیت های مربیان پایه
شما به عنوان یك مربی مسئولیت انجام وظایف مختلف و ایفای نقش های معلمی, مربیگری و مدیریت را بر عهده دارید.

مهمترین مسئولیت های مربیان پایه جیست؟:
*پایبندی بر بازیهای جوانمردانه
*القای ارزش های بازی های منصفانه
* احیای روحیه ورزشکاری
*آگاهی از انگیزه های شركت ورزشكاران در ورزش

 • آگاهی ازنگرش های گوناگون به مربیگری
  * توجه به نقش والدین در برنامه ها
  *بهترین طرز برخورد شیوه مدیریت فعال :
  *ملاقات منظم با والدین
  *مطلع نگه داشتن آنها
  *علاقه مند ساختن آنها به پیگیری وضعیت فرزندانشان بازی های منصفانه بازی منصفانه، فلسفه مربیگری است براین مبنا است كه ورزش نوعی دنبال كردن اصول اخلاقی است و همه افراد باید در آن شركت كنند،
  پیام بازیهای منصفانه،تقویت روح كمال گرایی،صداقت و راستی است. راهبرد هایی برای پیشبرد بازی های منصفانه
  مفاهیم كلی
  محترم شمردن قوانین بازی
  احترام به داوران و قبول رای آنان
  احترام به حریف
  ایجاد فرصتهای یكسان برای تمام بازیكنان
  حفظ وقار و متانت در تمام شرایط
  پرورش روحیه رقابتی مفید وتصویر ذهنی مثبت از خویشتن در هر ورزشكار
  بر اهمیت رسیدن به سطح عالی به عنوان یك هدف تاكید داشته باشید.
  رفتار ی هم سو با رفتار مورد انتظار از طرف بازیكنان و تماشاچیان داشته باشید.
  بازیكنان را تشویق كنید تا به نقش قانون احترام گذارند.
  به طور جدی بازیكنان را به احترام گذاردن به داوران و حریفان تشویق كنند .
  بدون حریف رقابتی وجود نخواهد داشت پس حریف را دوست بدارید .
  برای آنها توضیح دهید:
  نهایت سعی و تلاش در بازیها مهمتر از برد و باخت است
  كیفیت انجام ورزش مهمتر از تعیین برنده یا بازنده است
  به خاطر داشته باشید كه تمام بازیكنان به نوبه خود مهم هستند وباید با احترام با آنها رفتار شود.
  ورزش را به عنوان یكی از ابعاد زندگی معرفی كنید .
  به بازیكنان اجازه دهید تا اولویت در عملكردها را خود انتخاب كنند سپس انتظارات خود را با خواسته های آنها تطبیق دهید.

مفاهیم خاص

« شما قبل از اینكه یادبگیرید چطور پیروز شوید باید بیاموزید چگونه شكست بخورید»
– فرانك شورتر برنده مدال طلای المپیك 1972 در رشته دو ماراتون
پذیرفتن شكست با متانت یكی از مراحل اولیه آموزش بازیكنان است
اكثر بازیكنان در رقابتهای ورزشی اغلب اوقات شكست می خورند
، بسیاری از بزرگترین ورزشكاران و تیم ها در بیش از پنجاه در صد مواقع با شكست مواجه می شوند.
تشویق بازیكنان برای به كار بردن منتهای سعی و تلاش ,احترام به حریفان و خود
حفظ وقار به هنگام پیروزی, حفظ متانت هنگام شكست از اهمیت خاصی برخوردار است
باید به بازیكنان خود بیاموزید:
وقتی با خود صحبت می كنند مثبت بیندیشند .
به آینده خود بنگرند ونه به گذشته.
به خود بیندیشند نه به دیگران
.صحبتهایشان سازنده و مثبت باشد نه مخرب و منفی
نمونه سخنان منفی با خود
دفعه دیگر به او نشان می دهم او دیگر هرگز زود تر از من به خط پایان نخواهد رسید .
ای آدم خنگ كارت خجالت آور بود اجازه دادی یك آدم بی نام و نشان شكستت بدهد .
ای آدم احمق واقعاً حماقت كردی كه توپ را از دست دادی .
من باید اورا در این مسابقه شکست دهم
اگر من به زمانی که تیم برایم مشخص کرده نرسم می توانم دوشنبه با انها روبه روشوم
تمام تمركز خود را روی بالا كشیدن خود می گذارم « دوچرخه سواری »

نمونه سخنان مثبت باخود
خون سرد باش از امروز یاد بگیر بار دیگر قوی تر عمل كنی .
بایدهمین الان همه چیز را رها كنی.
سخت نگیر بار دیگر طرز ایستادنت را كمی تغییر بدهی روی پاشنه پایت تیز تر بچرخ .
من سعی خود را خواهم كرد این تنها كاری است كه می توانم بكنم این تنها چیزی است كه مهم است.
من نهایت سعی خود را خواهم كرد تلاش كردن مهم تر است .

تصویر ذهنی از خویشتن سنگ بنای رفتاز اوست
تصوری که مردم ازخود دارند این تصور ازواکنش های دیگران مثل والدین همسالان , مربیان شکل می گیرد وبعد ها با تجربیات زندگی, شکل کلی ان مشخص می شود عقاید مردم راجع به خودشان بر رفتارشان تاثیر به سزایی دارد تصورذهنی فرد ازخودش سنگ بنای رفتاز اوست

چرا ورزشكاران ورزش میکنند؟

به طوركلی ورزشكاران به دلایل زیر ممكن است به ورزش روی آورند:

 • موفقیت:
  علاقه به موفقیت، پیشرفت و ارتقاء، كسب مهارتهای جدید و برتری یكی از نیازهای ورزشكاران است.
  برای تحقق بخشیدن به این نیاز مربیان باید با استفاده از شیوه های زیر انگیزه ورزشكاران را بالا ببرند:
  1) تنظیم اهداف واقعی
  2) آگاهی دادن از میزان پیشرفت
  3) ثبت ركوردها در دفتر و حفظ آنها
  4) پیش بینی بازیهای تداركاتی با حریفان مناسب
  5) برپایی جلسات منظم برای ارزیابی اهداف و بحث پیرامون میزان پیشرفت ورزشكاران
 • همبستگی:
  نیاز به احساس همبستگی و تمایل داشتن به روابط مثبت و دوستانه با دیگران. برای تحقق بخشیدن به این نیاز ورزشكاران كه یكی از نیازهای طبیعی انسان است
  ، مربیان باید با استفاده از شیوه های زیر انگیزه ورزشكاران را بالا ببرند.
  1) تشویق آنان به همكاری به عنوان یك تیم (عملكرد گروهی)
  2) تنظیم اهداف با درنظر گرفتن نظرات اعضای تیم
  3) تقویت لذت بردن از بازی كردن با هم
  4) آموزش قدرشناسی و قدردانی كردن گروه از عملكرد هریك از بازیكنان
  5) شریك شدن در برد و باخت تیم

روشهایی كه برای توسعه مهارتهای اجتماعی ورزشكاران توصیه می شود:
1) تعامل سازنده با یكدیگر را به عنوان یك رویكرد در دستوركار قرار دهند. با استفاده از تمرینات 2 نفره، 3 نفره و گروهی می توان این تعامل را تمرین كرد.
2) بعد از هرجلسه تمرین یك نشست غیررسمی و راحت با ورزشكاران داشته باشند.
3) از فرصت های مناسب برای جمع شدن دورهم استفاده كنند.
4) مرتب به بازیكنان یادآوری كنند كه هر فرد یك عضو ارزشمند برای تیم است و تیم یعنی مجموعه ای از افراد هماهنگ با هم.

 • تمایل به احساس شور و هیجان: وداشتن احساس شور و هیجان مربوط به خود ورزش

تمایل به لذت بردن از هیجانهای محیط ورزش از طریق حواس بینایی و شنوایی و تجربه صحنه ها
1) ایجاد محیط مناسب و مطلوب برای تمرین
2) استفاده از موسیقی مناسب هنگام گرم كردن
3-تنظیم برتامه های تمرینی در زورخانه ها
4) ایجاد فرصت های كافی برای تجربه در هریك از افراد
6) متنوع كردن تمرینات
7) تنظیم بازیهای تداركاتی مناسب از نظر توانایی
8) ارزیابی احساس ورزشكاران از شرایط تمرین

 • استقلال:
  تمایل به كنترل و هدایت فرد و مسئولیت داشتن
  1) ایجاد فرصت تصمیم گیری و پذیرش عواقب آن بدون ترس
  2) فرصت دادن به ورزشكار برای تنظیم برنامه های تمرینی خود و تیم
  3) تشویق ورزشكاران به ارزیابی میزان پیشرفت خود
  4) فرصت دادن به ورزشكار برای تنظیم اهداف خود در موارد خاص
  5) فرصت دادن برای رهبری هنگام گرم كردن و در تمرینات موثرترین راهها جهت انگیزش بازیكنان از نظر مورگان موتن
  موارد ذیل موثرترین راههاست، برای انگیزش بازیكنان جهت نیل به بهترین وضعیتی كه می توانند در داخل زمین داشته باشند:
  در استفاده از پاداش ها و كارهای انضباطی منصف باشید.
  هرموقع امكان دارید بازیكنان را تمجید كنید ،به خصوص یك تلاش بارزرا.
  در گفتار ، كردار و سیستم اعطای پاداش خود ، آنچه را كه برای شما مهم بوده و بر آن تاكید دارید منعكس كنید.
  بازیكنان شما نسبت به آنچه برروی آن تاكید می ورزید واكنش نشان خواهند داد.
  هرگز آداب انضباطی را به منظور تنبیه نمودن ، وضع نكنید.
  آداب انضباطی را برای آموزش دادن برقرار سازید.
  برای صحبت با بازیكنان به طور انفرادی جهت برانگیختن آنها و حل مسائل پیش آمده وقت صرف كنید.
  از شعرهای الهام بخش و گفته های هوشمندانه برای تهییج بازیكنان استفاده نمایید.
  هیچگاه پیشاپیش مجازات یا جریمه تخلف از قانون را اعلام نكنید.
  تعلیق ناكامل ( كاهش زمان بازی فرد خاطی به عنوان تنبیه ) می تواند برای یك بازیكن پیامی اشتباه در برداشته باشد. تفاوتهای فردی را تشخیص دهید
  شما باید بتوانید تفاوتهای فردی را در این زمینه تشخیص دهید . آنها را در نظر داشته باشید
  وقتی برنامه ورزشی شما با اهداف شركت كنندگان در ورزش مغایرت داشته باشد آنها ورزش را ترك خواهند كرد .
  باید با آنها عادلانه رفتار كنید برنامه ای را برایشان در نظر بگیرید كه مورد علاقه آنان باشد برنامه ای را پیشنهاد كنید كه نیازهایشان را بیشتر تامین نماید
  توجه : هرقدر هم كه شما مربی خوبی باشید ممكن است تعدادی از شركت كنندگان برنامه شما را پیگیری نكند . خوب است برای پیشبرد حرفه مربیگری علت این كار آنها را بدانید

پرسشنامه مربوط به ترك برنامه های ورزشی
اطلاعاتی راجع به دلایل ترك و عدم شركت در برنامه های ورزشی برای همه مربیان و ورزشكاران بسیار ارزشمند است اگر شما این پرسش نامه را پر كنید و آن را به من برگردانید از شما بسیار سپاسگزار خواهم بود .
پاسخهای شما در بهبود برنامه ما بسیار مؤثر خواهد بود .
1- چه چیزی را بیش از هر فایده دیگر شركت در این برنامه دوست داشتید؟
2- چه چیزی را كمتر از همه دوست داشتید .
3- چرا تصمیم گرفتید برنامه را ادامه ندهید ؟ ( به خاطر مربی، ورزشكاران دیگر ، ساعات تمرین ، تعداد تمرینها ، اولویت های دیگر)
4- برای بهبود این برنامه چه تغییری مورد نظر شماست ؟
5- به نظر شما قبل از پایان دادن به برنامه چه چیزی باید عوض می شد ؟

چالش های پیش روی مربیان

پس از برگزاری بازیهای المپیك آتلانتا (1996) ، یكی از كمیته های ملی المپیك ، مطالعه ای درباره یكی از كشورهای خیلی پیشرفته انجام داد . در آن مطالعه از هفت مربی برگزیده ای كه ورزشكارانشان صاحب مدال شده بودند ، خواسته شد تا در نحوه آماده شدن خود برای ورود به بازی آتلانتا و شرایطی كه با آن سر و كار داشته اند ، توضیح دهند . پاسخ های زیر كه آنها ارائه كرده اند ، حاوی نكات مهم و ارزشمندی است.

منابع مالی شخصی
نداشتن امنیت خاطر طولانی مدت
ترس ونگرانی به دلیل بی نظمی در زندگی خانوادگی
كنار آمدن با سیاست های فدراسیون یا باشگاه و مسئولان
كمبود ورزشكاران مستعد
ضعف تعهد ورزشكار
میادین و تاسیسات محدود
محدود بودن منابع برنامه
محدود بودن دستیاران تمرینی
حمایت ناچیز از سوی دیگران

چارچوب پیروزی

چار چوب پیروزی مشخص است :
تمام وقت به كار مربیگری پرداختن ‌ حمایت مناسب و مطلوب از مربیان , كار با تعدادكمی از ورزشكاران , فراهم آوردن فرصت كافی ( واقعی) برای افزایش توان ورزشكاران

ویژگی مربیان شاخص و سطح بالا ازنظر ورزشکاران

درك استاندارهای مورد نیاز و ضروری
مشتاق و علاقمند انجام كارهای ضروری
نه افراط ….. نه تفریط
توانایی متقاعد ساختن ورزشكاران در تبعیت ا ز او
سازماندهی ….. تمركز
حل كننده مشكلات ….. به صورت علمی….. یافتن راه حل
كارشناس ورزش
توانایی حفظ كنترل خود به طور كامل
برخورداری از اعتماد به نفس در مورد اعمال خود
صاحب تجربه در فنون

توسعه و بسط فلسفه مربیگری از نظر مورگان ووتن
بهترین راهها برای توسعه و بسط فلسفه مربیگری خود کمك به بازیكنان رسیدن به حداكثر پتانسیل و توانایی عمل به شرح زیر است:
تشنه یادگیری باشید
،با جدیت و تلاش كار كنید
با مطالعه ، حضور در كلینیكها و صحبت با مربیان همكار خود ،تا حد امكان مطابق روز پیش روید
خودتان باشید و كوشش كنید تا بهترین باشید كه می توانید .
هرگز به تاثیری كه برروی زندگی جوانان دارید ، كم بها ندهید.
.به عنوان مربی ، هدفتان آماده سازی تیم تا سرحد امكان باشد .
هدف تیم رابازی با جدیت ، هوشمندانه و مفرح قرار دهید
تلاشی را كه معطوف مسابقات و تمرینات می كنید تلاشی در جهت كسب برد و پیروزی باشد .
برد و باخت را به شیوه ای راستین ارزیابی كنید . تمركز خود رابیش از نتیجه بازی بر تلاش و نحوه عملكردها معطوف كنید .
به بازیكنان خود اهمیت برتری دادن صحیح به ارزشها و تعیین اولویت ها را یاد بدهید تا كمال و پیشرفت شخصیتی ، آكادمیك و ورزشی را به دنبال آورد
این الویت ها عبارت است از:
خدا
خانواده
تحصیل
ورزش
ورزشکارانی موفق که این الویت هارا رعایت کرده اند را نام ببرید

تكنیك ساندویچ به عنوان ارتباط موثر

به عنوان یک مربی ارتباط به شكلی برقرار كنید كه برای شما آسان و با شخصیت و فلسفه شما متناسب باشد
.بیاموزید كه مشكلات را پیش بینی كنید و آنها را به سرعت از طریق ارتباط خوب حل كنید .
وقتی می خواهید به طریقی سازنده انتقاد كنید از « تكنیك ساندویچ » استفاده كنید .
«‌تعریف ، انتقاد، تعریف »
در ارتباط ، خوش برخورد و گرم بوده ، از تكبر و آمریت بپرهیزید ،
هرگز یك بازیكن را عمداً دستپاچه نكنید در ارتباطات خود امین باشید
حتی اگر این گونه جلوه گر شود كه شما جهل خود را نسبت به بعضی چیزها پذیرفته اید.
در خارج از زمین بازی با بازیكنان دوست باشید
نشان دهید به زندگی فارغ از محدوده ورزش آنها علاقمندید.
همیشه درب های ارتباطی را به روی بازیكنان باز نگه دارید
به همین سان این كار را در مورد والدین بازیكنان ، دستیارانتان ، افرادی كه بالقوه عضو تیم اند و سایر افراد جامعه انجام دهید.
سعی كنید همه گروهها را به عنوان قسمت مهمی از برنامه مشاركت داده باشید .
با داوران با احترامی كه شایسته آنهاست رفتار كنید و از تماس و صحبت قبل از بازی به نفع تیم استفاده كنید.
با اعضای رسانه ها خوش برخورد و همساز باشید
تیم رابالا ببرید و فقط به ارتقاء خود یا چند بازیكن پای بند نباشید.

  موارد زیر اهم تصمیماتی هستند كه باید قبل از فصل اتخاذ كنید

موارد زیر اهم تصمیماتی هستند كه باید قبل از فصل اتخاذ كنید

مطمئن شوید كه آزمایشهای كامل پزشكی و پوشش بیمه كلیه ورزشكاران تیم انجام شده است.

تمرینات درون فصلی را برای كسب آمادگی آرام طراحی كنید
با برنامه ها و طرحهای خارج از فصل بازیكنان را آماده نگه دارید .
قرار گرفتن در بهترین وضعیت جسمانی یك وظیفه در طول برنامه است.
یك برنامه بدنسازی تنظیم نمایید تا عضلات ی كه بیشترین كاربرد را دارند تقویت شوند
در این برنامه برایجاد قدرت به جای رشد حجم عضله تاكید نمایید.
برای ایجاد یك طرح اصلی كه شامل خط مشی شما در فصل آینده می باشد با دستیاران خود تشكیل جلسه دهید.
با یك پزشك محلی و كادر طب ورزشی به منظور درمان و نوتوانی آسیبها ارتباط برقرار كنید.
برای درمان مقدماتی و فوری آسیب ها در تمرینات و مسابقات ، دانش آموزان آموزش دیده مناسب و شایسته را همراه داشته باشید
برای كمك در رهانیدن شما از امور غیر ضروری ، دانش آموزان مدیر ، مسئولیت پذیر و مجرب را انتخاب نمایید
مسابقات را با تیم های هم سطح خود ترتیب دهید
تا شانس معقول ومنطقی برای مغلوب ساختن آنها داشته باشید.
برای تحت نظر گرفتن حریفان تا حد امكان برنامه ریزی كنید.
با پیگیری فعال كار عضو گیرندگان ، برای بازیكنان ارشدی كه می خواهند به دانشگاه بروند تلاش كنید.
دانش آموزان را در انتخاب دانشگاه یاری كنید ولی برای آنها تصمیمی نگیرید.
تجهیزات مورد نیا ز را از طریق مناقصه خریداری كنید تا حداكثر استفاده از پول بشود.
لباسهای فرم را به گونه ای برگزینید كه اعضای تیم با پوشیدن آن احساس غرور كنند.
در صورت امكان ، از وسائل یا توپهایی در تمرینات استفاده كنید كه در مسابقات لیگ استفاده می شود.
با متخصصان پزشكی ، در مورد نوع و مارك وسایل كمكهای اولیه همراه با تیم مشورت كنید .
درباره تسهیلات مدرسه مثبت باشید حتی اگر بهترین نباشد.
مسافرتهای احتمالی تیم را كاملاً طراحی كنید

اصول ارزشی , اخلاقی و سوگند نامه مربیگری

سوگند یاد می کنم در انجام وظایف خود در ارتباط با ورزشكاران ، ورزش و دیگر اعضای حرفه مربی گری و عموم مردم با درستی و صداقت عمل كنم .
تلاش می كنم تا هر آن چه لازم است را تدارك دیده و آماده كنم تا به موجب آن تمام وظایف خود در قبال رشته ورزشی مربوط را با شایستگی انجام دهم
به ورزشكار به عنوان یك انسان كامل نگاه كنم و همه تلاش خود را برای تكامل بیشتر وی به كار گیرم .
به ورزشكار به عنوان یك انسان كامل نگاه كنم و همه تلاش خود را برای تكامل بیشتر وی به كار گیرم
نوشته وروح قوانین و مقررات ,هردو را كه ورزش در آن چارچوب تعریف و بر آن حاكم است ، بپذیرم
نقش دست اندركاران در تدارك و تعیین داوری را بپذیرم تا اطمینان یابم كه مسابقات در شرایط منصفانه ای برگزار شود .
نسبت به دست اندركاران امور و سایر مربیان : مراتب ادب ، عهد و پیمان و احترام خود را بیان و در عمل رعایت كنم .
بالاترین استاندارهای اخلاق و رفتار شخصی را داشته باشم و از اصول بازی منصفانه( جوانمردانه)حمایت كنم .
مرجع و پناه مطمئنی باشم تا بتوانم ورزشكاران را در راه دستیابی به توانایی های ورزشی و اتكا به نفس یاری كنم .
تفاوت های شخصی (فردی ) ورزشكاران را مورد توجه قرار دهم و همواره به فكر مصالح دراز مدت ورزشكاران باشم .
هدف گذاری خود را با توجه به هدف های واقعی و با نیت رشد و تكامل ورزشكار انجام دهم .
در موارد زیر سرمشق و نمونه باشم :
تعاون و تشریك مساعی با دیگر ان
، خود انظباطی
احترام به مسئولان و مخالفان
رفتار مناسب به هنگام سخن گفتن ، لباس پوشیدن و سلوك .

با ورزشكاران روراست ویك جور باشم :
آنها مایلند بدانند در نزد مربی خود چه جایگاه و ارزشی دارند .
آمادگی داشته باشم تا با رسانه ها ، دست اندركاران لیگ ووالدین تعامل برقرار سازم
آنها نقش بسیار مهمی در ورزش ایفا می كنند
مطمئن شوید كه هیچ گونه ایذا و اذیتی در محیط ورزش وجود نداشته باشد .

Madison Area Youth Soccer Association

ROLE OF THE COACH

 1. Be yourself.
  A. Demonstrate skills and techniques.
  B. Have fun doing it.
 2. Do your homework.
  A. Create a practice schedule and game plan ahead of time.
 3. Your session, in addition to being fun, must have a theme.
 4. Know your athletes.
  A. Be flexible to individual needs and weaknesses.
  B. Realize the stage of physical and mental development of your players.
  C. Develop your training session accordingly.
 5. Player’s mistakes are an expected circumstance.
 6. Use positive enforcement.
 7. Don’t over-coach.
  A. Use simple explanations.
  B. Keep demonstrations short.
  C. Let the players play – the game is for the them.
 8. Make practices fun.
  A. This is a child’s playtime not performance time !!
  B. Be upbeat encouraging, stimulating and enthusiastic.
  C. Channel a child’s energy and enthusiasm into positive development.
  D. Emphasize fun and learning not winning.
 9. Use a series of progressive activities.
 10. When in doubt let them play!  
  منابع ومواخذ:
  فراتر از پیروزی حکمت های جاویدان مربیان بزرگ نوشته پروفسور گری والتون ترجمه دکتر رحمت الله صدیق سروستانی ناشر کمیته ملی المپیک
  انتخاب پیروزی بزرگ نوشته سوزی اونیل ترجمه سوسن اردکانی ناشرآکادمی ملی المپیک-انتشارات روا

اصول مربیگری موفقیت آمیز بسکتبال مورگان ووتن نشر دانا ومعاونت فرهنگی وآموزشی سازمان تربیت بدنی ترجمه رضا مهندسی
برنامه اخذ گواهینامه مربی گری ملی تئوری مربی گری سطح یک نشر دانا ومعاونت فرهنگی وآموزشی سازمان تربیت بدنی گروه مترجمین
برنامه اخذ گواهینامه مربی گری ملی تئوری مربی گری سطح دو نشر دانا ومعاونت فرهنگی وآموزشی سازمان تربیت بدنی گروه مترجمین
راهنمای مدیریت ورزشی دکتر راجر جکسون ودکتر ریچارد پالمرناشر کمیته بین المللی المپیک گروه مترجمین کمیته ملی المپیک
Coaching young athletes Rainer Martens Ph.D-Robert W.Christina,Ph.D –John S.Harvey,jr.,M.D.- Brian J. Sharkey , Ph.D
Publishers Human Kinetics

مطالب مرتبط