فهرست بستن

در 4 سال: 99 اثر از ايران به جشنواره فیلم های ورزشی ميلان ارسال شده

درطول چهارسال گذشته ايران 99 اثر به جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي و تلويزيوني ميلان ارسال كرده است.

به گزارش خبرنگار” مهر” سيد اميرحسيني رئيس آكادمي ملي المپيك ونماينده ficts درچهارمين جشنواره فيلمهاي ورزشي تهران با ارائه گزارش كاملي از فعاليت چهارمين جشنواره بين المللي فيلمهاي ورزشي وتلويزيوني و همچنين جشنواره بيست وسوم ميلان با بيان مطلب فوق گفت: ايران در دومين حضور خود بعنوان نماينده برگزاري اين جشنواره درمنطقه غرب آسيا 38 اثر به جشنواره ميلان ارسال كرد كه 24 اثر آن ايراني وبقيه خارجي بود.
به گفته وي در نخستين حضور ايران درجشنواره ميلان، يك اثر ازكشور ايران به كارگرداني ” محمود رضا رضايي” شركت كرد كه پس ازآن، پيشنهاد ايران براي نمايندگي برگزاري اين جشنواره درمنطقه به تصويب رسيد. دردومين دوره برگزاري جشنواره در ايران 36 اثرازكشورهاي منطقه انتخاب وبه جشنواره ميلان ارسال شد.
گفتني است: درآئين افتتاح اين جشنواره از” اتابك پازوكي” بعنوان نفربرتردربيست ودومين جشنواره ميلان تشكر و قدرداني شد.

مطالب مرتبط