فهرست بستن

برچسب: صنعت ورزش

تبین ورزش به عنوان یک صنعت جامع ورزش به عنوان کسب وکار Sport as a Business

ورزش در پایان قرن نوزدهم به عنوان یک اصل مهم وشاخصی در توسعه از اهمیت خاصی برخوردار گردید. احیا بازی های المپیک نوین ، تشکیل فدراسیون های مختلف ورزشی در جهان میزان مشارکت مردم در ورزش وتماشاگری در ورزش را افزایش داد این محبوبیت موجب ایجاد ، تعدد وتنوع سازمان های ورزشی گشت. همچنین با صرف مبالغ هنگفتی در ورزش ، تجارت ورزشی به عنوان یک صنعت بزرگ چند میلیاردی در آمده است.

گفت و گوی تفصیلی ایسنا با سید امیر حسینی – معاون آموزشی و فرهنگی سازمان تربیت بدنی – پیرامون صنعت حمایت كنندگان مالی از ورزش (sponsorship)

1380/08/2811-19-200112:38:088006-02677: کد خبر خبرگزاری دانشجویان ایران – تهرانسرویس: ورزشی ورزش بهترین جایگاه و زمینه برای حضور صنایع ایران و رقابت آنها در عرصه بین‌المللی است.…